Customer Event DLL Financial Solutions Partner

by Koert H
(Eindhoven)

Zeiljacht Fox

Zeiljacht Fox

Beste Barbara en Gerard, Hierbij wil ik jullie namens DLL bedanken voor jullie bijdragen aan het International Customer Event dat we als Healthcare en Cleantech Business Unit organiseerden.Een opzet die mede door jullie bijdragen en adviezen zeer succesvol werd. Ook de gastvrijheid en verzorging “op de Koninklijke” waren uitstekend. We kunnen dus terugkijken op een zeer geslaagd event!Dank en vriendelijke groet,Namens DLL Financial Solutions Partner,Koert H

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gastenboek.